امکان ارایه تابلو در ابعاد 30cm.40cm ,و ابعاد 40cm.60cm
و همچنین بشکل پازل 500 تکه نیز وجود دارد.
قیمت اعلام شده برای چاپ 30.40cm است.
جنگل راش، پاییز نارنجی ،برفی، طبیعت زیبای سنگده